המועצה האזורית מטה יהודה ("המועצה )"מזמינה בזאת להגיש לה הצעות להיכלל 1.1 במאגר יועצים לביצוע שירותים הדורשים, מקצועיות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי ) לתוספת השנייה לצו המועצות 8(3 אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לסעיף  ובהתאם לצרכי המועצה ובהתאם לרשימה 1958-המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח

לרישום למאגר יועצים לחצו כאן

לרשימת המאגר יועצים לחצו כאן