קובץ לעיון בלבד  - מובהר בזאת, כי את מסמכי המכרז המלאים לרבות התוכניות עליהם יש להגיש את ההצעה, יש לרכוש פיזית באגף הפיתוח של המועצה.