1
פרטי הילד
2
רישום

רישום

פרטי הרישום כפי ששיבצה מחלקת החינוך

פרטי הרישום המבוקש

בחתימתי על טופס זה הריני לאשר כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים וכי למחלקת החינוך יש את הזכות לוודא את נכונות הפרטים באמצעים אשר מתיר לה החוק

Browser not supported