תנאים להנחה:

  • ההנחה ניתנת לנעולים חדשים בלבד (לא כולל תושב חוזר)
  • ההנחה ניתנת לתקופה של שנתיים מיום קבלת המעמד, לתקופה של שנה אחת בלבד.
  • גובה ההנחה 90% עבור 100 מ"ר.
  • ההנחה תינתן אך ורק לתושב המופיע כתושב מטה יהודה בתעודת הזהות

לבירורים ושאלות ניתן לפנות בטלפון 02-9958911 , פקס' 02-9958617 
 

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים, לשנת הכספים _201

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ב 1993

(טופס 1)

1
פרטי המבקש
2
פרטי בן/בת זוג
3
מקורות הכנסה נוספים
4
הצהרת מגיש הבקשה
5
קבצים להוספה

 

פרטי המבקש (מי שמתגורר בדירה ורשום כמחזיק בספרי העירייה)

המין * שדה חובה

המצב האישי * שדה חובה

 

פרטי הדירה בגינה מתבקשת ההנחה

במידה ואת/ה שוכר/ת את הדירה בגינה מתבקשת ההנחה:

מתאריך עד תאריך, ימולא רק במקרה בו המבקש שוכר את הדירה בגינה מתבקשת ההנחה.

 
 

פרטי נכס אחר שבבעלותי

 

פרטי הרכב שבבעלותי ו/או בחזקתי

 

פרטים נוספים

 

פרטי בן/בת זוג

יש למלא את פרטי המבקש/ת ובן/בת הזוג

הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר * שדה חובה
קרבהשם משפחההשם הפרטיגיל מספר זהותהעיסוקמקום העבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

מקורות הכנסה נוספים

מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א) לעיל יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר _ 200 (אין למלא אותן הכנסות שנכללו בטבלה לעיל).

מס' מקור + סכום בש"ח
1

סכום בש"ח

2

סכום בש"ח

3

סכום בש"ח

4

סכום בש"ח

5

סכום בש"ח

6

סכום בש"ח, אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש (אם יש) בהכנסה בלבד

7

סכום בש"ח

8

סכום בש"ח

9

סכום בש"ח

10

סכום בש"ח

11

סכום בש"ח

12

סכום בש"ח

13

סכום בש"ח

14

סכום בש"ח

* אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש (אם יש) בהכנסה בלבד

הצהרת מגיש הבקשה

הריני מצהיר כי אני : * שדה חובה

הריני מצהיר בזה, כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא.

הוספת קבצים

 

Browser not supported