רקע

כמו בכל הארץ, גם במטה יהודה הסעות התלמידים מאושרות ומתוקצבות על ידי משרד החינוך.

בהתאם להחלטת מליאת המועצה מתאריך 30 בינואר 2019 בעניין שינוי מתווה ההסעות, תלמידי שכבות ה-ו, יא-יב שהוסעו לבתי ספר מחוץ למועצה בשנים הקודמות יהיו זכאים לסיים את לימודיהם באמצעות הסעה של המועצה בתשלום.

יחד עם זאת, המועצה מאפשרת להגיש בקשה לוועדת הסעות חריגים.

ועדת הסעות חריגים

עפ"י המלצות הועדה הציבורית בנושא מתווה ההסעות, תוקם ועדת חריגים אשר תתכנס פעם אחת בשנה בלבד והרכבה: מנכ"ל המועצה, ראש מינהל חינוך , נציג מחלקת תחבורה,  נציג אגף רווחה, נציג מחלקת פרט ונציג ציבור.

 

לוחות זמנים

מועדי הגשת הבקשות: מיום 18/07/2022 ועד יום 25/07/2022.

הועדה תתכנס ביום ב' 01/08/2022 בהרכבה האמור לעיל ללא נוכחות המגיש.

קריטריונים להגשת הבקשה

הורים המעוניינים להגיש בקשה לוועדת חריגים, מחויבים לעמוד באחד מתנאי הסף הבאים:

 1.  בקשה להנחה בתשלום החודשי להסעות שאינם במיפוי אך כן במתווה: יבחן עפ"י מבחן הכנסה.

מסמכים דרושים:

 • פרטי התלמיד- שם מלא, ת.ז יישוב מגורים שם בית הספר.
 • צילום תעודת זהות של שני ההורים כולל ספח המפרט כתובת מגורים וילדים (במקרה של הורה יחידני- רק שלו).
 • שלושה תלושי שכר אחרונים של שני ההורים (במקרה של הורה יחידני- רק שלו).
 • תדפיס עו"ש שלושה חודשים אחרונים של שני ההורים (במקרה של הורה יחידני- רק שלו).
 • במקרה של הורה עצמאי יש להגיש שומת מס אחרונה.
 • אישור על הכנסות אחרות – תרומות, תמיכות, הכנסה משכירות ועוד.
 • במקרה של הורה יחיד יש לצרף את האישורים הבאים: אישור חזקת הילד / הסדרי ראייה או תצהיר חתום בפני עו"ד המציין כי ההורה מגיש הבקשה הוא נושא בחזקת הילד.
 • ניתן לצרף מכתב בקשה במלל חופשי.
 1. חינוך ממלכתי דתי יסודי / על יסודי על פי ההתניה הבאה:

לכל ישוב במועצה הוגדרו 3 בתי ספר אשר מצויים במיפוי. היה והתלמיד פנה להירשם אצל המוסד אשר במיפוי ונענה בשלילה, הרי שיוכל להגיש בקשה לוועדת ההסעות.

מסמכים דרושים:

 • טופס פרטי התלמיד שם מלא, ת.ז יישוב מגורים שם בית הספר.
 • צילום תעודת זהות של שני ההורים כולל ספח המפרט כתובת מגורים וילדים (במקרה של הורה יחידני- רק שלו).
 • אישור מהמוסד החינוכי אליו פנה ולא התקבל.
 • ניתן לצרף מכתב בקשה במלל חופשי.

שימו לב-

 • ועדת חריגים תוכל לדון רק במקרים סוציאליים חריגים.
 • בקשה שנידונה ואושרה בשנה שעברה לשנה אחת בלבד- תידון בשנית.
 • הועדה לא תדון בנושאים בהם דנה שנה שעברה ולא אושרו.
 • הועדה לא תידון בבקשות של בתי ספר ייחודים.
 • הועדה לא תידון בבקשות של ילדים שאינם זכאים להסעה אשר אחיהם כבר מוסעים.

פרטים ליצירת קשר

הגשת בקשה לוועדת חריגים יש לשלוח לשגית בוחבוט מנהלת לשכת מינהל החינוך באמצעות מייל לכתובת:

[email protected]