הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 151-0387068 שם התכנית: תכנית להקמת מבנים חקלאיים ותיירות כפרית במטה יהודה את הפרסום ניתן לראות באתר הועדה המקומית -בפרסומים

למעבר לקובץ התוכנית לחץ כאן