תושבים יקרים,

המועצה פונה לתושביה ומבקשת להגיש מועמדותם לכהונת ועדת ביקורת לוועדים מקומיים ביישובי המועצה:

בהתאם לסעיף 130 (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) הקובע כי:

  1. מליאת המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב אשר אינם חברי ועד מקומי, מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.
  2. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה חברים ולא יעלה על חמישה חברים.

תושבים המעוניינים לכהן בוועדת הביקורת לוועד המקומי ביישובם, יגישו מועמדותם למבקר המועצה, מר יואל ינון.

ההצעות יוגשו: ידנית ו/או לדאר אלקטרוני: yoel@m-yehuda.org.il  ולא יאוחר מיום חמישי כ"ח בכסלו תשע"ט, 06/12/2018.

הצעת המועמדות תכלול: שם מלא של המועמד, צלום תעודת זהות כולל ספח המכיל את כתובת המגורים, מספרי טלפון נייח ונייד.

המועצה האזורית מטה יהודה, לשכת מבקר המועצה