ועדת הבחירות למועצה האזורית מטה יהודה
הודעה על הצגת פנקס הבוחרים
 
1. בהתאם לסעיף 145(א) בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958 (להלן – הצו), אני מודיע בזה כי הונחו לעיון הציבור העתקים מפנקסי הבוחרים של כל הישובים במועצה האזורית מטה יהודה בצורך הבחירות שיתקיימו ביום 24/12/2013 למועצה, לראש המועצה, לועדים המקומיים בכל הישובים הלא שיתופיים וכן, בכפוף להחלטת שר הפנים, לועדים מקומיים בישובים שיתופיים.
 
מקומות הנחת הפנקסים ושעות העיון בהם הם כלהלן:
 
  א. פנקסי הבוחרים של כל הישובים
במשרדי מזכירות המועצה במושב נחם בימים א – ה  בין השעות 8:30 לשעה 15:30
 
  ב. פנקס הבוחרים של הישובים יוצגו במזכירות הישובים בהתאם לזמני קבלת הקהל בישוב.
 
 
  כל אדם רשאי עד ליום 08/09/2013 לעיין בהעתקים אלה מפנקסי הבוחרים.
 
רק אדם הרשום בפנקס הבוחרים זכאי להצביע בבחירות ולהיות מועמד למוסדות העומדים לבחירה.
 
2. לפי סעיף 144 בצו זכאי להיות רשום בפנקס בוחרים של ישוב כל אדם שמתקיימים בו, באופן מצטבר, התנאים הבאים:
 
  א. 150 יום לפני יום הבחירות, כלומר ביום 28/07/2013, מקום מגוריו הקבוע היה בתחום הישוב;
 
  ב. ביום 28/07/2013 מענו הרשום במרשם האוכלוסין היה בתחום הישוב;
 
  ג. ביום הבחירות, כלומר ביום 24/12/2013, הוא יהיה בן 17 שנים לפחות.
 
  ד. ב-18 החודשים שקדמו ליום הבחירות (קרי מיום 24/06/2012) שמו לא הופיע בפנקס הבוחרים ברשות אחרת (עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית) בה התקיימו בחירות.
 
3. לפי סעיף 146(א) בצו כל אדם רשאי, לא יאוחר מיום 08/09/2013, להגיש לוועדת הבחירות שמשרדה נמצא במזכירות המועצה האזורית מטה יהודה  ערר מנומק בכתב על יסוד אחד מן הטענות הבאות:
 
  א. הוא לא נרשם, שלא כדין, בפנקס;
 
  ב. הוא או אדם אחר נרשם, שלא כדין, בפנקס;
 
  ג. פרט מפרטי הרישום לגביו בפנקס איננו נכון;
 
  ד. פרט שהיה צריך להרשם בפנקס, לא נרשם לגביו.
 
  בפנקסי הבוחרים של הישובים השיתופיים שאינם קבוצות או קיבוצים צוין ליד שמו של כל בוחר אם הוא חבר או אינו חבר באגודה השיתופית החקלאית. גם על ציון זה רשאי בוחר להגיש ערר אם לטענתו הוא איננו נכון. דוגמה לכתב ערר אפשר להשיג במקומות הצגת הפנקסים הנ"ל.
 
אדם המגיש ערר כנגד רישומו של אדם אחר בפנקס, ימציא לועדת הבחירות העתק נוסף מכתב הערר.
 
טלפון של מרכז המידע להצגת הפנקסים 03-5117500
 
 
           
                                                                                                                  גבי נרדי     
                                                                                                          יו"ר ועדת הבחירות
                                                                                                    למועצה האזורית מטה יהודה